Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Natjecanje u znanju


Rješavanje zadataka podjeljeno je u četiri skupine prema razredu koji učenici pohađaju. Učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda rješavaju zadatke iz 1., 2., 3. i 4., skupine redom. Učenici srednjih škola tehničkog smjera mogu rješavati zadatke iz niže skupine, ako program te skupine više odgovara nastavnom programu razreda koji pohađaju. Natjecanje na svim razinama obuhvaća rješavanje teorijskih zadataka. Na Državnom susretu rješavat će se i eksperimentalni zadaci.

Detaljni program natjecanja objavljuje se na službenim Internet stranicama natjecanja.

Raspodjela gradiva po skupinama za pojedine razine natjecanja (PDF, 43kB):

1. SKUPINA

OPĆINSKO NATJECANJE
Pravocrtno gibanje: pomak, put, brzina, akceleracija, jednoliko pravocrtno gibanje, jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje
Sila i gibanje: Newtonovi zakoni, slobodni pad, sila trenja, rastavljanje sila na komponente, gibanje na kosini, impuls sile i količina gibanja

ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Složena gibanja i referentni sustavi: gibanje složeno od dvaju jednolikih pravocrtnih gibanja, horizontalni hitac, vertikalni hitac

DRŽAVNO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Jednoliko gibanje po kružnici, referentni sustav, rad, kinetička i potencijalna energija, očuvanje mehaničke energije sustava, snaga i korisnost, opći zakon gravitacije

2.SKUPINA

OPĆINSKO NATJECANJE
Gradivo prethodnog razreda
Mehanika fluida: tlak i sila, hidrostatski, hidraulički i atmosferski tlak, sila uzgona, strujanje tekućine, jednadžba kontinuiteta, Bernoulijeva jednadžba
Temperatura i termičke pojave: temperatura, termičko širenje čvrstih tijela, izotermna, izobarna i izohorna promjena stanja plina, jednadžba stanja idealnog plina
Molekularno kinetička teorija: molekularna struktura tvari, tlak idealnog plina

ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Termodinamički sustavi i termodinamički procesi: toplina i unutrašnja energija, toplinski kapacitet, kalorimetrija, promjena agregatnih stanja, promjena unutarnje energije radom, rad plina, prvi zakon termodinamike, rad plina u kružnom procesu, Carnotov kružni proces, toplinski strojevi, rashladni uređaji, drugi zakon termodinamike

DRŽAVNO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Elektrostatika: električni naboji, Coulombov zakon, električno polje, električni potencijal, napon, kapacitet i kondenzator, spajanje kondenzatora, gibanje električki nabijene čestice u električnom polju
Elektrodinamika: električna struja, električni otpor, Ohmov zakon, rad i snaga električne struje, spajanje otpornika, elektromotorna sila i Ohmov zakon za cijeli strujni krug

3.SKUPINA

OPĆINSKO NATJECANJE
Gradivo prethodnih razreda
Magnetizam: Amperova i Lorentzova sila, sila između 2 vodiča kojima teče el. struja, magnetska indukcija oko ravnog vodiča i unutar zavojnice, elektromagnetska indukcija u ravnom vodiču, Faradayev zakon elektromagnetske indukcije, samoindukcija
Titranja: titranje tijela obješenog na elastičnu oprugu, grafički prikazi ovisnosti y(t), v(t), a(t) i F(t), matematičko njihalo, prigušeno i prisilno titranje, rezonancija

ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Izmjenična električna struja i električni titraji: nastanak izmjenične električne struje i fazne relacije, otpornik, zavojnica i kondenzator u krugu izmjenične struje, serijski RLC strujni krug, Ohmov zakon, rad i snaga izmjenične el. struje, efektivne vrijednosti struje i napona, transformator izmjenične struje i napona, električni titrajni LC krug, rezonancija

DRŽAVNO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Valovi: jednadžba harmonijskog vala, odbijanje (refleksija) i lom (refrakcija) vala, intenzitet zvuka, interferencija valova, stojni val, Dopplerov učinak, čeoni (udarni) val, elektromagnetski val, spektar elektromagnetskog zračenja
Mehanika krutog tijela (KT): moment sile, zbrajanje više sila koje djeluju na KT, težište, zakon poluge, jednolika rotacija KT i rotacijska kinetička energija, jednolika ubrzana rotacija KT, osnovni zakon rotacija i zakon očuvanja kutne količine gibanja, kotrljanje KT kao kombinacija rotacije i translacije

4.SKUPINA

OPĆINSKO NATJECANJE
Gradivo prethodnih razreda
Geometrijska optika: svjetlost i širenje svjetlosti, mjerenje brzine svjetlosti, zakon refleksije svjetlosti i zakon o pravocrtnom širenju svjetlosti, zakon loma svjetlosti, totalna refleksija, indeks loma, disperzija svjetlosti pomoću prizme, ravno zrcalo, konveksno i konkavno sferno zrcalo, sferni dioptar, konvergentna i divergentna leća
Fizikalna optika: interferencija svjetlosti: Youngov eksperiment, tanki listići, klin i Newtonovi kolobari, ogib svjetlosti na prepreci i na jednoj pukotini, optička rešetka, polarizacija svjetlosti, Brüwsterov uvjet
Teorija relativnosti: dilatacija vremena, kontrakcija duljine, relativističko zbrajanje brzina, ekvivalencija mase i energije

ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Zračenje crnog tijela: Kirchoffov, Stefan-Boltzmanov i Wienov zakon zračenja crnog tijela, Planckov zakon zračenja crnog tijela
Valno-čestična svojstva zračenja i materije: fotoelektrični efekt, rentgensko zračenje, čestična i valna svojstva materije (De Broglieva relacija)

DRŽAVNO NATJECANJE
Prethodno navedeno gradivo
Atomska fizika: pobuđivanje i emisijski spektar atoma u plinu, Bohrov model atoma-Bohrovi postulati, kvantni brojevi i Paulijev princip, stimulirana emisija fotona, laser
Nuklearna fizika: građa atomske jezgre, izotopi, energija vezanja, nuklearne reakcije, fisija i fuzija, radioaktivnost, zakon radioaktivnog raspada